Informace pro věřitele a uživatele areálu v Praze-Písnici

SKP MASOSPOL a.s. v likvidaci vystupuje jako vedlejší účastník ve sporu mezi bývalým uživatelem a nájemcem haly H1 v areálu bývalého masokombinátu v Praze-Písnici a pojišťovnou o vyplacení pojistného plnění. Soudní spor v I.instanci probíhal před Obvodním soudem pro Praha 2, který dne 27.10.2010 ve věci dosud nepravomocně rozhodl. Z hlediska konkursní podstaty řešil i důležitou otázku, zda hala H1 je samostatnou stavbou nebo pouze přístavbou mezi halami B5 a B6, jako budov bez čp/če na parcele č. 884 a 885 v k.ú.Písnice. Od vyřešení této otázky závisí, zda je uvedená hala součástí, či nikoliv konkursní podstaty. Pokud by H1 nebyla samostatnou stavbou a byla považována pouze za rozšíření hal B5 a B6, pak by součástí konkursní podstaty byla. Soud při svém rozhodování došel k závěru, že se v případě H1 nejedná o samostatnou stavbu a vycházel především ze znaleckých posudků. I když uvedené rozhodnutí není pravomocné a lze očekávat odvolání ze strany neúspěšného účastníka sporu, je třeba prozatím považovat H1 za součást konkursní podstaty. Tzn. že i na současné uživatele H1 se vztahují všechny předešlé výzvy správce konkursní podstaty k součinnosti a k zdokumentování současného stavu haly H1.

V této souvislosti se proto obracím na uživatele haly H1 v Písnici a zdvořile je žádám, aby mě na níže uvedeným způsobem kontaktovali - a pokud mají, předložili veškeré písemnosti, které se váží k jimi užívanému objektu a mají význam pro nakládání s tímto majetkem, jeho údržbu a provozování.
Mám zejména na mysli smlouvy o pronájmu případně jiná ujednání, na jejichž základě je předmětný majetek, případně jeho části, užíván, pojistné smlouvy, smlouvy s dodavateli služeb (dodávky elektrické energie, vody, plynu, odvoz komunálního odpadu, úklidové služby, bezpečnostní služby apod.).

Jakmile správce obdrží písemné vyhotovení rozsudku OS pro Prahu 2 ze dne 27.10.2010, bude pro dotčené zájemce k nahlédnutí u správce.

V Praze dne 2. 11. 2010

S přátelským pozdravem

Ing.Luboš Smrčka, CSc.
Opatovická 17, Praha 1
správce konkursní podstaty
úpadce MASOSPOL, a.s. v likvidaci
Praha 4, Libušská 319
IČO : 45274738