Dovolání proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 20.června 2013

Jak již správce konkursní podstaty avizoval ve své předchozí zprávě, podal dne 4.9.2013 dovolání proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 20.června 2013, č.j.: 10 Cmo 206/2010-239, kterým odvolací soud rozsudek soudu I. stupně změnil tak, že žalobě opět vyhověl. Nabytím právní moci rozsudku dne 11.7.2013 tak byly předmětné nemovitosti bez dalšího vyloučeny z konkursní podstaty Masospol a.s. v likvidaci. Saparia a.s. může tedy s předmětnými nemovitostmi bývalého areálu masokombinátu v Písnici volně nakládat, avšak případnému novému nabyvateli těchto nemovitostí hrozí, že v případě úspěchu dovolání správce se znovu stanou součástí konkursní podstaty a budou v konkursu zpeněženy.

Ing.Luboš Smrčka, CSc.
Opatovická 17, Praha 1
správce konkursní podstaty
úpadce MASOSPOL, a.s. v likvidaci
Praha 4, Libušská 319
IČO : 45274738