Informace pro věřitele a dotčenou veřejnost

V uplynulých dnech jsem podal ústavní stížnost proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 20.června 2013, č.j.: 10 Cmo 206/2010-239, v právní moci dne 11.7.2013, a usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.prosince 2015, č.j.: 29 Cdo 3670/2013-281, v právní moci dne 10.2.2016, které mně bylo doručeno dne 10.2.2016. Stížnost jsem podal v zákonné lhůtě dne 5.4.2016. V této souvislosti jsem od Ústavního soudu obdržel konfirmační dopis ze dne 7.4.2016 o přijetí stížnosti a její registraci.

Jsem přesvědčen, že postupem odvolacího a dovolacího soudu, které vyhověly vylučovací žalobě SAPARIA a.s. bylo ve věci rozhodnuto na základě nesprávně zjištěného skutkového stavu a správce jako stěžovatel byl v důsledku toho neopodstatněně zbaven možnosti adekvátně reagovat na nový právní názor dovolacího a potažmo odvolacího soudu. Tím byla porušena zásada předvídatelnosti soudního rozhodování a stěžovateli upřeno ústavní právo na spravedlivý proces.


S přátelským pozdravem

Ing.Luboš Smrčka, CSc.
Opatovická 17, Praha 1
správce konkursní podstaty
úpadce MASOSPOL, a.s. v likvidaci
Praha 4, Libušská 319
IČO : 45274738