Informace pro věřitele a dotčenou veřejnost

Ústavní soud ČR nálezem ze dne 29.11.2016, č.j.: II. ÚS 1113/16, zrušil rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 20.6.2013, č.j.: 10 Cmo 206/2010-239, a usnesení NS ČR ze dne 21.12.2015, č.j.: 29 Cdo 3670/2013-281, z tohoto důvodu se znovu stávají součástí soupisu konkursní podstaty úpadce MASOSPOL a.s. v likvidaci nemovitosti bývalého masokombinátu v Písnici. V souladu s ust. § 18 odst.3 ZKV jsem jedinou osobou oprávněnou s tímto majetkem nakládat.

V této souvislosti se proto obracím na všechny uživatele objektů areálu v Písnici a zdvořile je žádám, aby mě kontaktovali - a pokud mají - předložili veškeré písemnosti, které se váží k jimi užívaným objektům a mají význam pro nakládání s tímto majetkem, jeho údržbu a provozování. Mám zejména na mysli smlouvy o pronájmu případně jiná ujednání, na jejichž základě je předmětný majetek, případně jeho části, užíván třetími osobami, pojistné smlouvy, smlouvy s dodavateli služeb (dodávky elektrické energie, vody, plynu, odvoz komunálního odpadu, úklidové služby, bezpečnostní služby apod.).


S přátelským pozdravem

Ing.Luboš Smrčka, CSc.
Opatovická 17, Praha 1
správce konkursní podstaty
úpadce MASOSPOL, a.s. v likvidaci
Praha 4, Libušská 319
IČO : 45274738