Informace pro věřitele a dotčenou veřejnost

Jak jsem již informoval, Ústavní soud ČR nálezem ze dne 29.11.2016, č.j.: II. ÚS 1113/16, zrušil rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 20.6.2013, č.j.: 10 Cmo 206/2010-239, a usnesení NS ČR ze dne 21.12.2015, č.j.: 29 Cdo 3670/2013-281, kterými se vylučovaly nemovitosti bývalého masokombinátu v Písnici z konkursní podstaty MASOSPOL, a.s. v likvidaci a opět se staly její součástí.

O dalším osudu předmětných nemovitostí se nyní znovu rozhodovalo v odvolacím řízení u Vrchního soudu v Praze, který projednal odvolání SAPARIA a.s. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14.září 2010, č.j.: 58 Cm 81/2009-77, který vylučovací žalobu SAPARIA a.s. zamítl a ta podala proti tomuto rozhodnutí odvolání k VS v Praze.

Vrchní soud usnesením ze dne 31.května 2017, č.j.: 10 Cmo 206/2010-313 výše uvedené rozhodnutí soudu I. instance zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. V usnesení VS v Praze se mj. uvádí, že pro rozhodnutí ve věci je podstatné posouzení otázky, zda došlo k platnému odstoupení o Kuní smlouvy, přičemž závěr o tom je závislý na zjištění, zda ke dni prohlášení konkursu na majetek úpadce došlo k úplnému splnění Kupní smlouvy oběma stranami dle ust. 14 odst.2 ZKV ve znění účinném do 30.4.2004. Podle názoru VS v Praze je za tím účelem třeba provést rozsáhlé dokazování, jež zjevně přesahuje možnosti VS v Praze a přísluší nalézacímu soudu. V současné době tedy očekávám výzvu k projednání věci ze strany Městského soudu v Praze.

S přátelským pozdravem

Ing.Luboš Smrčka, CSc.
Opatovická 17, Praha 1
správce konkursní podstaty
úpadce MASOSPOL, a.s. v likvidaci
Praha 4, Libušská 319
IČO : 45274738