Informace pro věřitele a dotčenou veřejnost

Jak jsem již informoval v předchozích sděleních, před Městským soudem v Praze probíhalo jednání ve věci vylučovací žaloby SAPARIA a.s. proti SKP MASOSPOL a.s. v likvidaci (sp.zn.: 58 Cm 7/2017) o vyloučení nemovitostí bývalého areálu masokombinátu v Praze 4 -Písnici. Soud kromě provedení důkazů navržených žalovaným vyzval žalobce, tj. SAPARIA a.s., aby doložil svá tvrzení důkazy zejména, že vlastnické právo žalobce bylo k nemovitostem nezapsaným v KN dle čl.II odst.2 Kupní smlouvy vloženo do KN ke dni 27.10.1999 a poskytl mu k tomu lhůtu 30 dní.

Další jednání pak proběhlo dne 4.3.2019 a dne 11.3.2019 byl vyhlášen rozsudek č.j.: 58 Cm 7/2017-429, kterým MS v Praze vylučovací žalobu SAPARIA a.s. zamítl. Soud při svém rozhodování došel k závěru, že správce platně odstoupil od Kupní smlouvy ze dne 22.října 1999, neboť tato smlouva nebyla úplně splněna ani jednou ze smluvních stran. SAPARIA a.s. na kupní cenu neuhradila 165 mil. Kč a ze strany MASOSPOL a.s. se předmětem převodu nestaly stavby, které ke dni převodu nebyly zaspány v KN. Byly tak splněny podmínky pro odstoupení od smlouvy dle § 14 odst.2 ZKV v tehdy platném znění, že od smlouvy lze odstoupit, pokud nebyl ani jednou ze smluvních stran úplně splněna.

Lze očekávat, že žalobce podá proti rozsudku I.instance odvolání.

S přátelským pozdravem

Ing.Luboš Smrčka, CSc.
Opatovická 17, Praha 1
správce konkursní podstaty
úpadce MASOSPOL, a.s. v likvidaci
Praha 4, Libušská 319
IČO : 45274738