Informace pro věřitele a dotčenou veřejnost

Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 3.6.2020, sp.zn.: 13 Cmo 15/2019, zamítl odvolání SAPARIA a.s. a potvrdil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 11.března 2019, č.j.: 58 Cm 7/2017-429.

Jak známo soud I. instance zamítl vylučovací žalobu SAPARIA a.s., kterou se tato společnost domáhala vyloučení nemovitostí bývalého masokombinátu v Praze - Písnici z konkursní podstaty MASOSPOL a.s. v likvidaci.

Soud při svém rozhodování došel k závěru, že správce platně odstoupil od Kupní smlouvy ze dne 22.října 1999, neboť tato smlouva nebyla úplně splněna ani jednou ze smluvních stran. SAPARIA a.s. na kupní cenu neuhradila 165 mil. Kč a ze strany MASOSPOL a.s. se předmětem převodu nestaly stavby, které ke dni převodu nebyly zaspány v KN. Byly tak splněny podmínky pro odstoupení od smlouvy dle § 14 odst.2 ZKV v tehdy platném znění, že od smlouvy lze odstoupit, pokud nebyla ani jednou ze smluvních stran úplně splněna.

Rozsudek VS v Praze byl dne 3.6.2020 veřejně vyhlášen a teprve bude písemně vyhotoven, na to má soud 30 dní případě předsedou soudu může být tato lhůta prodloužena až o 60 dni. Teprve po doručení písemného vyhotovení rozsudku účastníkům řízení nabude rozsudek právní moci. Proti rozsudku není odvolání možné, ale SAPARIA a.s. může podat dovolání k NS ČR. Jakmile nabude rozsudek právní moci, bude správce o tom informovat.

S přátelským pozdravem

Ing.Luboš Smrčka, CSc.
Opatovická 17, Praha 1
správce konkursní podstaty
úpadce MASOSPOL, a.s. v likvidaci
Praha 4, Libušská 319
IČO : 45274738