Informace pro věřitele a dotčenou veřejnost

Z důvodů aktualizace tržního ocenění areálu bývalého masokombinátu v Praze-Písnici, zapsaného v KP dlužníka MASOSPOL a.s. v likvidaci, nechal SKP vypracovat znalecký posudek, který v minulých dnech obdržel a který v příloze zveřejňuje. Zhotovitelem Znaleckého posudku č.30/2020 z 10. prosince 2020 je znalecký ústav A-Consult plus, spol. s r.o., Palladium, Na Poříčí 3a, 110 00 Praha 1, který k datu 13.11.2020 ocenil areál na 770 000 000 Kč. Znalec upozorňuje, že ocenění bylo prováděno na podzim 2020, kdy probíhala pandemie koronaviru. Tato pandemie má dalekosáhlé ekonomické dopady, přičemž dopady na celkové hospodářství lze ještě obtížně odhadovat, a tak znalec do ocenění tyto dopady promítá v rozsahu známém či očekávaném v době ocenění. Posudek obsahuje i prohlášení znalce podle § 127a zák.č.99/1963 Sb., že si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku a ten je proto posuzován, jako by se jednalo o znalecký posudek vyžádaný soudem. Pro odhad tržní hodnoty areálu v současném stavu byla použita metoda výnosová, která vyjadřuje schopnost věci nemovité vytvářet výnos (příjem). Vzhledem k tomu, že posudek je přílohou této informace, je třeba zdůraznit, že toto ocenění nemůže být použito k jinému účelu, než pro potřeby konkursní podstaty a Jakékoli jiné použití či převzetí údajů pro jiný účel třetí stranou je neplatné. Platnost ocenění je omezena faktory, které mohou nastat po datu ocenění a mohou mít vliv na odhad tržní hodnoty. Zveřejněný znalecký posudek není znaleckým posudkem ve smyslu § 13 odst.1 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách.

Příloha - Znalecký posudek č.30/2020 z 10. 12. 2020 znaleckého ústavu A-Consult plus, spol. s r.o.

S přátelským pozdravem

Ing.Luboš Smrčka, CSc.
Opatovická 17, Praha 1
správce konkursní podstaty
úpadce MASOSPOL, a.s. v likvidaci
Praha 4, Libušská 319
IČO : 45274738