Informace SKP o jednání před Vrchním soudem v Praze dne 10.3.2011

Věc: Informace SKP o jednání před Vrchním soudem v Praze dne 10.3.2011 ve věci vylučovací žaloby SAPARIA a.s., Praha 4, Libušská 319, ohledně areálu bývalého masokombinátu v Praze 4-Písnice (vietnamská tržnice tzv. malá Hanoj), sp.zn. 10Cmo 206/2010.

Dne 10.3.2011 proběhlo jednání před VS v Praze ve shora uvedené věci, které skončilo vynesením rozsudku, ve kterém VS změnil rozsudek soudu I.instance tak, že vyhověl vylučovací žalobě SAPARIA a.s. Předmětné nemovitosti tak budou vyloučeny z konkursní podstaty MASOSPOL a.s. v likvidaci z moci úřední ke dni právní moci rozsudku VS v Praze, tzn. po doručení písemného vyhotovení rozsudku oběma sporným stranám.

Vzhledem k tomu, že VS změnil rozsudek MS tak, že žalobě vyhověl, je možné podat proti rozhodnutí VS dovolání k NS, kterým lze napadnout všechny závěry VS, jež vedly ke změně rozsudku MS, a to ve lhůtě do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. O podání dovolání, které je připravováno, bude SKP uživatele těchto webových stránek informovat.

Ing.Luboš Smrčka, CSc.
Opatovická 17, Praha 1
správce konkursní podstaty
úpadce MASOSPOL, a.s. v likvidaci
Praha 4, Libušská 319
IČO : 45274738