Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o dovolání správce

Správci konkursní podstaty MASOSPOL a.s. v likvidaci bylo dne 10.2.2016 doručeno usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. prosince 2015, č.j.: 29 Cdo 3670/2013-281, kterým se odmítá dovolání správce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 20.června 2013, č.j.: 10 Cmo 206/2010-239, kterým byly z konkursní podstaty vyloučeny nemovitosti bývalého masokombinátu v Praze-Písnici.
Jak známo, správce tyto nemovitosti v roce 2009 zapsal do soupisu konkursní podstaty, protože odstoupil od Kupní smlouvy ze dne 22.října 1999 uzavřené mezi MASOSPOL a.s. a společností SAPARIA a.s,. Praha 4, Libušská 319, protože SAPARIA a.s., jako kupující, neuhradila podstatnou část kupní ceny ve výši 165 mil. Kč. I když Městský soud v Praze dal správci za pravdu, Vrchní soud v Praze jeho rozhodnutí změnil a vylučovací žalobě společnosti SAPARIA a.s. vyhověl.
Podle VS v Praze správce nemohl odstoupit od Kupní smlouvy ze dne 22.října 1999 z důvodů nezaplacení podstatné části kupní ceny kupujícím, neboť věc je třeba posuzovat podle § 14 odst. 2 respektive 4 ZKV, podle kterého mohou účastníci od smlouvy odstoupit pouze v případě, že smlouva ještě nebyla ke dni prohlášení konkursu splněna žádným z účastníků nebo jen částečně. NS ČR se svým shora uvedeným usnesením ze dne 21.prosince 2015 s rozhodnutím VS v Praze ztotožnil a dovolání správce odmítl.
Správce je přesvědčen, že výklad zákona neumožňující mu odstoupit od smlouvy, která není druhou smluvní stranou splněna ani v dodatečném přiměřeném termínu, je nespravedlivý, neboť v daném případě zvýhodňuje stranu, která si své povinnosti nesplnila, a to i na úkor konkursních věřitelů. Proto podá proti rozhodnutím Vrchního soud v Praze a Nejvyššího soudu ČR v zákonné lhůtě ústavní stížnost.

Doc. Ing.Luboš Smrčka, CSc.
SKP Masospol a.s.v likvidaci