Nejvyšší soud ČR zrušil rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 10.3.2011

Rozsudkem ze dne 28.2.2013, č.j.: 2638/20011-175, Nejvyšší soud ČR zrušil rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 10.3.2011, č.j.: 10 Cm 206/2010-120, kterým bylo vyhověno vylučovací žalobě společnosti SAPARIA a.s., Libušská 319, 140 00 Praha 4, IČ : 26117649. NS došel k závěru, že správce konkursní podstaty MASOSPOL a.s. v likvidaci platně odstoupil od Kupní smlouvy ze dne 22.října 1999, kterou byly nemovitosti bývalého areálu masokombinátu v Písnici-Praha 4 prodány společnosti SAPARIA a.s. Vrchní soud v Praze je rozhodnutím Nejvyššího soudu vázán. Okamžikem zrušení rozsudku VS v Praze se nemovitosti bývalého masokombinátu znovu staly součástí soupisu konkursní podstaty úpadce MASOSPOL a.s. v likvidaci. V souladu s ust. § 18 odst.3 ZKV je jedinou osobou oprávněnou s tímto majetkem nakládat správce konkursní podstaty.

V této souvislosti se proto obracím na všechny uživatele objektů areálu v Písnici a zdvořile je žádám, aby mě kontaktovali - a pokud mají, předložili veškeré písemnosti, které se váží k jimi užívaným objektům a mají význam pro nakládání s tímto majetkem, jeho údržbu a provozování. Mám zejména na mysli smlouvy o pronájmu případně jiná ujednání, na jejichž základě je předmětný majetek, případně jeho části, užíván třetími osobami, pojistné smlouvy, smlouvy s dodavateli služeb (dodávky elektrické energie, vody, plynu, odvoz komunálního odpadu, úklidové služby, bezpečnostní služby apod.).

Ing.Luboš Smrčka, CSc.
Opatovická 17, Praha 1
správce konkursní podstaty
úpadce MASOSPOL, a.s. v likvidaci
Praha 4, Libušská 319
IČO : 45274738