Informace pro věřitele a dotčenou veřejnost

Vážení,

před časem jsem jako správce konkursní podstaty MASOSOPL a.s. v likvidaci, který byl do své funkce ustaven usnesením Městského soudu v Praze ze dne 24 .4. 2002, č.j.: 89K 36/2001-35, zřídil tuto webovou stránku pro informování věřitelů MASOSPOL a.s. v likvidaci o průběhu konkursního řízení. Nyní tuto stránku využívám k oslovení všech, kteří užívají ať už na základě nájemních nebo jiných smluv objekty bývalého masokombinátu v Libušské 319, Praze 4 – Písnice, nyní ve vlastnictví SAPARIA a.s., Praha 4, Libušská 319, IČ : 26117649. V srpnu loňského roku jsem celý areál zapsal do soupisu konkursní podstaty po té, kdy jsem odstoupil od kupní smlouvy s nynějším vlastníkem, který v roce 1999 uvedený areál nabyl od MASOSPOL a.s. Důvodem odstoupení od kupní smlouvy byla skutečnost, že kupující neuhradil za areál celou kupní cenu. V současné době probíhá před Městským soudem v Praze spor, ve kterém se SAPARIA a.s. domáhá vyloučení areálu z konkursní podstaty.
Jedním ze závažných důsledků zápisu areálu do soupisu konkursní podstaty je podle ust.§ 18 odst.3 Zákona o konkursu a vyrovnání i skutečnost, že jakmile je věc, právo nebo jiná majetková hodnota zapsána do soupisu, může s ní nakládat pouze správce nebo osoba, jíž dal k tomu správce souhlas. V této souvislosti jsou správci povinni poskytovat součinnost i třetí osoby (§ 9e ZKV) v daném případě zejména předat správci veškerou dokumentaci včetně nájemních a jiných smluv vážících se k objektům zapsaným v soupisu konkursní podstaty. Vlastník areálu, společnost SAPARIA a.s. ,však až doposud odmítal předat správci konkursní podstaty jakékoliv písemnosti, což mu znemožňuje areál po dobu jeho zápisu do konkursní podstaty efektivně spravovat.<
V této souvislosti se proto obracím na všechny uživatele objektů areálu v Písnici a zdvořile je žádám, aby mě na níže uvedeným způsobem kontaktovali - a pokud mají, předložili veškeré písemnosti, které se váží k jimi užívaným objektům a mají význam pro nakládání s tímto majetkem, jeho údržbu a provozování.
Mám zejména na mysli smlouvy o pronájmu případně jiná ujednání, na jejichž základě je předmětný majetek, případně jeho části, užíván třetími osobami, pojistné smlouvy, smlouvy s dodavateli služeb (dodávky elektrické energie, vody, plynu, odvoz komunálního odpadu, úklidové služby, bezpečnostní služby apod.).

Důraz pak kladu na doložení toho, jakým způsobem je zajištěno dodržování protipožárních, hygienických a dalších předpisů, souvisejících s bezpečným provozováním objektů areálu (zejména revisní zprávy ohledně komínů a kouřovodů a elektrických instalací, zprávy hygienika apod.) a jaká opatření byla ze strany Vaší případně vlastníka areálu přijata, aby se zamezilo opakování mimořádných událostí a zajistilo dodržování pravidel občanského soužití se sousedy areálu, hygienických norem apod.

V této souvislosti důrazně upozorňuji, že bez mého souhlasu nelze provádět žádné stavební či jiné úpravy objektů areálu, ani objekty dále pronajímat. Veškeré zásahy do areálu musí být realizovány zákonnou cestou a předem se mnou projednány.

Zároveň uživatele objektů žádám, aby mě zvlášť upozornili na věci, které nesnesou odkladu a týkají se bezpečného provozování jednotlivých objektů ale i areálu jako celku.

Jsem přesvědčen, že naše vzájemná součinnost bude ku prospěchu všech oprávněných uživatelů areálu v Písnici.

V Praze dne 1.7.2010

S přátelským pozdravem

Ing.Luboš Smrčka, CSc.
Opatovická 17, Praha 1
správce konkursní podstaty
úpadce MASOSPOL, a.s. v likvidaci
Praha 4, Libušská 319
IČO : 45274738