Informace pro věřitele a dotčenou veřejnost

Rozsudkem ze dne 14.9.2010, č.j.: 58 Cm 81/2009-77, Městský soud v Praze zamítl vylučovací žalobu SAPARIA a.s. o vyloučení nemovitostí bývalého areálu masokombinátu v Praze-Písnici z konkursní podstaty úpadce MASOSPOL a.s. v likvidaci. I když lze předpokládat, že žalobce podá proti rozsudku odvolání, s rozhodnutím soudu znovu a ještě s větší naléhavostí vyvstává nedělitelná odpovědnost správce za celý areál a povinnost všech subjektů, který areál užívají, k součinnosti se správcem. V této souvislosti jsem znovu vyzval stávajícího vlastníka areálu SAPARIA a.s. k předání písemností týkajících se předmětného areálu.

V této souvislosti se proto znovu obracím na všechny uživatele objektů areálu v Písnici a zdvořile je žádám, aby mě na níže uvedeným způsobem kontaktovali - a pokud mají, předložili veškeré písemnosti, které se váží k jimi užívaným objektům a mají význam pro nakládání s tímto majetkem, jeho údržbu a provozování.

Mám zejména na mysli smlouvy o pronájmu případně jiná ujednání, na jejichž základě je předmětný majetek, případně jeho části, užíván třetími osobami, pojistné smlouvy, smlouvy s dodavateli služeb (dodávky elektrické energie, vody, plynu, odvoz komunálního odpadu, úklidové služby, bezpečnostní služby apod.). Důraz pak kladu na doložení toho, jakým způsobem je zajištěno dodržování protipožárních, hygienických a dalších předpisů, souvisejících s bezpečným provozováním areálu.

V Praze dne 18. října 2010

S přátelským pozdravem

Ing.Luboš Smrčka, CSc.
Opatovická 17, Praha 1
správce konkursní podstaty
úpadce MASOSPOL, a.s. v likvidaci
Praha 4, Libušská 319
IČO : 45274738